top of page

Algemene voorwaarden

Identiteit van de aanbieder

De Mannencoach

Simmerdyk 2

8601 ZP Sneek

06-28952541

www.demannencoach.nl

mail@demannencoach.nl

Kamer van Koophandel -nummer: 01111497

BTW identificatienummer: NL001463374B76

 

 

De Mannencoach is een lifecoach gericht op mannen.

 

 

Opdrachtnemer - De Mannencoach

 

 

Opdrachtgever - de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

 

 

Deelnemer - degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

 

 

Diensten - alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en/of deelnemer geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.

 

 

Inspanningsverplichting - de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

 

 

Contractsduur - de overeenkomst heeft een geldigheidsduur vanaf de aanschaf van het product onder voorwaarde dat de betaling in goede orde door de opdrachtnemer is ontvangen, tot en met de laatste coachingsessie.

 

 

Herroepingsrecht - Bij het aanschaffen van een Mannenplan heeft de deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na dat de deelnemer het Mannenplan  heeft aangeschaft. Wanneer de deelnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na dat hij toegang heeft verkregen tot het platform, kenbaar te maken aan De Mannencoach. Het kenbaar maken dient de deelnemer te doen middels een emailbericht te sturen naar mail@demannencoach.nl. Als de deelnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Annuleren coachingsessie - indien deelnemer een gemaakte afspraak voor een coachingsessie wenst te annuleren danwel te verplaatsen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Annulering tot 48 uur voor de betreffende sessie: geen vergoeding verschuldigd door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

  • Annulering tot 24 uur voor de betreffende sessie is 50% van de geldelijke waarde van die sessie verschuldigd door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

  • Annulering binnen 24 uur voor de betreffende sessie is 100% van de waarde van de sessie verschuldigd door opdrachtgever aan opdrachtnemer en komt de sessie te vervallen zonder recht door opdrachtgever op het inhalen op een ander moment.

 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een online of offline afspraak,

 

 

Platform – Een deelnemer verkrijgt toegang tot De Mannencoach online digitale leeromgeving, de MannenBende. Op dit platform wordt content aangeboden aan de deelnemer en wordt de deelnemer in staat gesteld contacten te leggen met andere deelnemers. De Mannencoach spant zich in het platform te allen tijde voor de deelnemer beschikbaar te houden tijdens de contractduur. In geval van (technische) storingen, zorgt De Mannencoach ervoor dat het platform weer zo spoedig mogelijk beschikbaar is. Kortdurende momenten van onbereikbaarheid leiden niet tot een terugbetalingsverplichting aan de kant van De Mannencoach.

 

 

Toegang platform - deelnemer heeft gedurende de contractsduur toegang tot het platform. Na afloop van de contractsduur, heeft de deelnemer nog twee kalendermaanden toegang tot het platform. Daarna verliest de deelnemer automatisch de toegang tot het platform.

 

 

Overdragen – De toegang tot het platform van De Mannencoach is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar deelname niet aan een ander kan overdragen. Het is een deelnemer niet toegestaan inloggegevens te delen of een derde op andere wijze toegang te geven tot het platform van De Mannencoach, tenzij dit met toestemming van De Mannencoach gebeurt. Indien een deelnemer in strijd met deze bepaling handelt, kan De Mannencoach besluiten de toegang tot het platform van de deelnemer per direct stop te zetten, zonder dat hierbij enige terugbetalingsverplichting jegens de deelnemer ontstaat.

 

 

Materiaal De Mannencoach – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, bestanden, beelden of andere content die de deelnemer in het kader van het coachings- en leerprogramma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van De Mannencoach, tenzij De Mannencoach hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

 

Gedragingen op het platform – Een deelnemer zal op het platform geen berichten sturen die beledigend, discriminerend of bedreigend zijn. De Mannencoach hecht er waarde aan dat de inbreng van deelnemer op het platform bijdraagt aan groei van de deelnemer en/of andere deelnemers. Indien geconstateerd wordt dat een deelnemer een of meer bericht(en) plaatst die hieraan niet bijdragen kan De Mannencoach besluiten deze berichten te verwijderen en in geval van grove overtredingen besluiten de toegang tot het platform van de deelnemer te stoppen, zonder dat dit tot een terugbetalingsverplichting leidt.

 

 

Aansprakelijkheid - De Mannencoach geeft inzichten, handvatten en adviezen over hoe het leven van de deelnemer ingericht kan worden. Een deelnemer moet zich te allen tijde beseffen dat de inzichten en tools die geboden worden algemeen van aard zijn en niet zijn toegespitst op zijn individuele geval. De Mannencoach is op geen enkele manier aansprakelijk voor het al dan niet opvolgen van inzichten of adviezen en voor niet behaalde resultaten.

 

De deelnemer is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus, coachingssessie of online programma.

 

De inhoud van de programma’s zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, behandelend psycholoog of psychiater. Indien de klant onder behandeling staat van een psycholoog, psychiater of andere (para)medici raadt De Mannencoach aan de adviezen van voornoemde personen op te volgen. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van het programma en/of coachingssessie, is voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De Mannencoach aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De content van de programma’s zijn geen vervanging van basis- of specialistische GGZ-zorg.

 

Mocht zich schade hebben voorgedaan, dan is De Mannencoach alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van De Mannencoach is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor De Mannencoach verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Beelden digitale bijeenkomsten - De Mannencoach kan tijdens digitale bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. De Mannencoach heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

 

 

Inbreng op platform – De deelnemer van De Mannencoach is zich ervan bewust dat inbreng van andere deelnemers op het platform in principe vertrouwelijk is. De deelnemer verplicht zich dan ook tot het vertrouwelijk behandelen van berichten van andere deelnemers. De Mannencoach is niet aansprakelijk voor een eventueel misbruik van het platform door een andere deelnemer. De inbreng van een deelnemer op het platform kan voor De Mannencoach waardevol zijn om ook buiten het platform te delen. De Mannencoach zal in een voorkomend geval voorafgaand aan het delen dit voornemen bespreken met de deelnemer. Indien de deelnemer hiertegen bezwaar heeft, zal De Mannencoach niet overgaan tot plaatsing van de inbreng buiten het platform.

 

 

Overmacht – De Mannencoach is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

De Mannencoach is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De Mannencoach weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Mannencoach kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie De Mannencoach een overeenkomst is aangegaan

 

 

Privacy – De Mannencoach is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail sturen naar mail@demannencoach.nl.

 

Als een deelnemer een dienst van De Mannencoach aanschaft, vraagt De Mannencoach om persoonsgegevens. De Mannencoach geeft bij de gegevens aan welke gegevens verplicht zijn (door een sterretje) en welke niet verplicht zijn. De Mannencoach vraagt de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam: voor de aanmelding, facturering en het aanmaken van een gebruikersprofiel

  • E-mailadres: voor de communicatie tussen De Mannencoach en de deelnemer en het aanmaken van een gebruikersprofiel

  • Bedrijfsnaam (niet verplicht): voor de facturering

 

Na aanmelding krijgt de deelnemer de mogelijkheid om meer gegevens achter te laten en op zijn profiel in te vullen. De Mannencoach kan met deze gegevens het platform zo optimaal mogelijk inrichten door de behoeftes van deelnemers in kaart te krijgen. Het persoonlijke profiel kan de deelnemer gebruiken ten behoeve van het contact met andere deelnemers.

 

De Mannencoach maakt gebruik van de volgende programma’s waarin persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt:

  • Mollie en Plug & Pay: deze systemen regelen dat betalingen via de website demannencoach.nl kunnen worden gedaan en dat accounts voor het platform worden aangemaakt;

  • e-boekhouden.nl: in dit administratieprogramma worden de factuurbetalingen verwerkt;

  • WIX: vanuit WIX worden mailberichten verzonden;

  • Huddle; het e-learning platform dat de deelnemer de content aanbiedt en met elkaar in verbinding brengt.

 

De Mannencoach neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. De Mannencoach neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt De Mannencoach dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen.

 

Door fiscale regelgeving is De Mannencoach verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Mannencoach hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over De Mannencoach met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Op overeenkomsten tussen De Mannencoach en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 30 juli 2021

bottom of page